eClass Login
最新消息
聯合國兒童基金香港委員會(UNICEF HK)「聆聽.一分鐘」短片比賽特別表揚獎(首四名)及優異獎(十二強)
2018-01-31
學生姓名/班別 獎項 頒發機構
劉倩彤(四善) 聯合國兒童基金
香港委員會
(UNICEF HK)
「聆聽.一分鐘」
短片比賽
特別表揚獎
(首四名)
聯合國兒童基金
香港委員會(UNICEF HK)
譚承宗(四善) 優異獎(十二強)